Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"         

  

Фирма  „Флуид 62” ЕООД изпълни проект с наименование: Разширяване на производствения капацитет на „Флуид 62“ ЕООД по  Договор за БФП № BG16RFOP002-2.040 -0405-C01/ 07.12.2020 г., финансиран по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България..

Настоящото проектно предложение е свързано с осъществяване на инвестиции с цел подобряване на производствения капацитет на „Флуид 62” ЕООД,

За целта фирмата закупи и въведе в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на:

  1. CNC Хидравлична абкант преса – 1 брой
  2. Автоматична линия за производство на кръгли въздуховоди – 1 брой
  3. Автоматична линия за закопчаване колена за кръгли въздуховоди – 1 брой

Основната цел на проектното предложение е да се подобри производствения капацитет на фирма „Флуид 62” ЕООД. Вследствие подобряване на производствения капацитет, фирмата ще постигне следните резултати: ще повиши своята конкурентоспособност, ефективността на производството си и експортните си възможности.

Обща стойност на проекта: 310 000,00 лева, от които 184 450,00 лева европейско,
32 550,00 лева национално и  93 000,00 лева собствено съфинансиране.