Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - София

Във връзка с внесена в Регионалната инспекция по околната среда и водите - София преписка на основание чл.15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) приложено Ви предоставям Решение № СО - 24 - ЕО/2021 г. 

на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на горепосочения ПУП.